رییس جمهوری از آﯾﺖ اﷲ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ ﻋﯿﺎدت ﮐﺮد

۱۳۹۳/۰۳/۱۴     |       rouhani.ir     |     بیمارستان بهمن

رییس جمهوری از آﯾﺖ اﷲ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ ﻋﯿﺎدت ﮐﺮد

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دکتر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری چهارشنبه شب با ﺣﻀﻮر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﻤﻦ از آﯾﺖ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﻋﯿﺎدت ﮐﺮد.

آﯾﺖ اﷲ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ارﺗﺤﺎل ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﻣﺪاوای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

دکتر روحانی پس از عیادت در مصاحبه‌ای با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: آیت الله مهدوی کنی از چهره های بنام انقلابی، فرهنگی، علمی و دینی است و در کشور از حمایت همه روحانیت و مردم برخوردارند.

دکتر روحانی اظهارداشت: مردم و ما همه دعاگو هستیم که انشاء الله سلامت کامل ایشان برگردد و به خدمات خود به مردم و کشور ادامه دهند.

رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺲ از ﻋﯿﺎدت از رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی از ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﯿﺎدت ﮐﺮد.

ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﯾﺪون دﺳﺘﯿﺎر وﯾﮋه و حسام‌الدین آشنا مشاور امور فرهنگی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، دکتر روﺣﺎﻧﯽ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدند.

 

نظرات شما ارسال پیغام جدید


هیچ پیغامی ارسال نشده است.

جستجو

پر بیننده ترین ها